Hyresvillkor www.hyralift.nu


Hyresvillkor hyralift.nu – Allmänna hyresvillkor avseende hyra av objekt från www.hyralift.nu
Org.nr: 911219-1391

Det åligger hyrestagaren att följa dessa villkor samt de säkerhets- och skötsel- instruktioner som finns på/till varje maskin.
Hyralift.nu omnämns nedan som ”Uthyraren”.

Avhämtning och Återlämning
1.1 Uthyraren tillhandahåller instruktioner för handhavandet av hyresobjektet.
1.2 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och, med hänsyn till normalt slitage, i gott skick.
1.3 Om reparationer eller rengöring behövs efter uthyrning, på grund av skador som orsakats av oaktsamhet av Hyrestagaren, kommer dessa att faktureras Hyrestagaren.

Användning
2.1 Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens godkännande flyttas till annan plats/adress.
2.2 Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet endast används av personer som fått instruktioner och/eller har kunskap om hur maskinen används.
2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden som överenskommits med Uthyraren.
2.4 Ingrepp i maskinens konstruktion eller i funktion får ej göras av Hyrestagaren.
2.5 Hyrestagaren får inte i sin tur sälja, hyra eller låna ut hyresobjektet till annan part.

Skötsel
3.1 Hyresobjektet får ej överbelastas eller användas till sådant som det ej är avsett för.
3.2 Hyrestagaren får inte på eget initiativ utföra reparationer av hyresobjektet.
3.3 Uthyraren har rätt att under hyrestiden besiktiga hyresobjektet.
3.4 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick.
3.5 Utebliven rengöring eller likande debiteras med 700kr/tim

Drift/driftsavbrott
4.1 Hyrestagaren svarar för drivmedel, elektrisk kraft, erforderliga strömkablar etc.
4.2 Vid driftsavbrott anmäls detta omedelbart till Uthyraren
4.3 För driftsavbrott som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

Ansvar
5.1 Skada ska utan dröjsmål anmälas till Uthyraren.  Hyrestagaren ansvarar för alla skador som uppkommer under hyresperioden.
5.2 Vid stöld eller skadegörelse på hyresobjektet skall detta omedelbart meddelas Uthyraren och polisanmäls.
5.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skador som uppkommer genom användandet av hyresobjektet på egendom, honom själv eller tredje man.
5.4 Uthyraren ansvarar inte för indirekta skador/kostnader som uppkommit på grund av leveransförsening, stillestånd, driftsavbrott eller annat.
5.5 Uthyraren ansvarar inte för kostnader som drabbar Hyrestagaren som uppkommit på grund av skada, förlust eller annan oförutsedd händelse som drabbat hyresobjektet.
5.6 Hyrestagaren ansvarar för att låsa hyresobjektet med medföljande lås, samt hålla objektet under bevakning i största möjliga mån.
5.7 Hyresobjektet är och förblir alltid uthyrarens egendom och får inte säljas vidare, överlåtas till annan part, undanhållas ifrån uthyraren, besittas av annan part än Uthyraren eller användas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar uthyrarens äganderätt. Om dessa villkor bryts faktureras hyrestagaren för objektets fulla värde vid uthyrningstillfällets början samt (+) skadestånd.
5.8 Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.

Försäkring
6.1 Hyrestagaren ska ha sedvanlig olycksfallsförsäkring.
6.2 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat/försäkrat.
6.3 Hyrestagaren åtar sig att vid skada, förlust, stöld eller annan oförutsedd händelse som drabbat hyresobjektet under hyrestiden betala ersättning för händelsens fulla värde. Alternativt betala ersättning för självrisk till Uthyraren om försäkringsbolaget täcker den aktuella händelsen. Ersättning för självrisk faktureras hyrestagaren med 5000kr inkl moms vid utnyttjande av försäkring.

Betalningsvillkor
7.1 Faktura skall, om inte annat överenskommits, betalas inom 10 dagar från fakturadatum.
7.2 Vid längre hyresperioder faktureras hyrestagaren månadsvis.
7.3 Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +12%.
7.4 Vid betalning via Swish skall betalningen vara uthyraren tillhanda senast vid upphämtning/återlämning av hyresobjektet.
7.5 Vid längre uthyrningsperiod än 7 dagar sker betalning via faktura om uthyraren så önskar.
7.6 Kostnad för uppställning och/eller instruktion faktureras alltid förstagångskunder. Antal dagar i prislistan avser antal dagar utan hyresuppehåll. Även uppehåll för helg räknas som hyresuppehåll  om inte annat har avtalats.
7.7 Priserna i prislistan avser hyra för antalet sammanhängande dagar. Alltså även helg om inte annat skriftligen överenskommits.

Uppsägning
8.1 Uthyraren har rätt att avbryta uthyrningen och hämta hem hyresobjektet i de fall Hyrestagaren inte följer hyresavtalets villkor.
8.2 Bokad tid skall avbokas senast 48h innan start för bokad hyresperiod. Om avbokning sker senare faktureras hyrestagaren hela kostnaden för bokad period.

Tvistemål
9.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän svensk domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.